Menü

HABERLER

Gelir Vergisi Kanun Teklifi Hakkında

GVK’nın mülga 113’üncü maddesi yeniden düzenlenerek ticari kazancı basit usulde, işletme hesabı veya bilanço esasına göre tespit edilenler ile mesleki kazancı serbest meslek kazanç defterine göre tespit edilenlerden Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen sektör ve meslek gruplarında faaliyette bulunanların, talep etmeleri halinde belirlenen faaliyetlerinden elde ettikleri gayrisafi hasılatlarının (Katma Değer Vergisi Kanununa göre hasılat esaslı vergilendirme usulüne göre vergilendirilen mükellefler için hesapladıktan katma değer vergisi dahil tutarın) %10'u bu faaliyetlerine ilişkin vergiye tabi kazanç olarak esas alınacağı yönünde düzenleme yapılmaktadır.

Bu düzenlemeye ilişkin değerlendirme ve tasarının değişiklik öngördüğü kanun maddeleri ektedir.