Menü

Duyurular

Konaklama Firmalarının KDV Karmaşası Hakkında

Muğla ilimiz sınırlarında konaklama faaliyetinde bulunan işletmelere Muğla vergi Dairesi başkanlığı tarafından gönderilen yazılara istinaden KDV Beyannamelerinin düzeltilmesi istenmektedir.

Muğla, Fethiye ve Bodrum Odalarının TÜRMOB aracılığı ile Muğla Gelir İdaresiyle bu konuda görüşmeleri devam etmektedir.

İlgili firmaların VUK.148.maddesine istinaden gönderilen bu yazılara 15 gün süre içersinde cevap vermeleri gerekmektedir.

5604 – Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun’un 1. Maddesinde;

Tatil süresince, vergi ve ceza ihbarnameleri ile mahsup taleplerine yönelik olanlar hariçbilgi isteme talepleri mükelleflere, vergi ve ceza sorumlularına bildirilmez. Ancak tatil süresi içinde gerçekleşen tebligat işlemlerinde süre, malî tatilin son gününden itibaren işlemeye başlar.

6661 sayılı Kanun ile 5604 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan hüküm,

"Malî tatilin sona erdiği günü izleyen beş gün içinde biten bu madde kapsamındaki kanuni ve idari süreler, malî tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren beşinci günün mesai saati bitiminde sona ermiş sayılır." şeklinde değiştirilmiştir. Söz konusu hükme göre, mali tatilin sona erdiği günü izleyen beş gün içinde biten kanuni ve idari süreler, tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren beşinci günün mesai saati bitiminde sona erecektir.

Örnek 1: Vergi dairesinin 16 Haziran 2016 tarihli ve mükellef (M)’ye tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde yerine getirilmesi istenilen bilgi isteme talebine ilişkin yazısı, posta idaresince 21 Haziran 2016 tarihinde mükellefe tebliğ edilmiştir. Mükellefe tanınan 30 günlük idari süre, 21 Temmuz 2016 tarihinde bittiğinden ve bu tarih de mali tatil süresinin sona erdiği günü izleyen beş günlük süre içinde yer aldığından, söz konusu süre 25 Temmuz 2016 tarihinde (bu tarih dahil) sona erecektir.

Meslektaşlarımıza önemle duyurulur.