Menü

Stajyer İşlemleri

Stajyer İşlemleri

 • Genel Bilgi
  Matbu Formlar(Staj Onay Belgesi, Tek Kişi Staj Belgesi, Staja Başlama Dilekçesi ve Adli Sicil Belgesi)
  Meslek Mensubu Yanında veya Mesleki Ortaklıklarında (Ltd, A.Ş) Staj (Bürolarda)

  1) Staja başlama dilekçesi
  2) Staja giriş sınavı sonuç belgesi.
  3) Resmi Kuruma verilmek üzere Cumhuriyet Savcılığından veya e-Devlet üzerinden alınmış adli sicil belgesi, adli sicil kaydı olanlardan mahkeme kararı fotokopisi.
  4) Emekli Sandığı Kurumunda kaydı olmadığına dair, kurumdan alınacak belge
  5) Vergi kaydı olmadığına dair, vergi dairesinden alınacak belge
  6) Bağ-Kur Kurumunda kaydı olmadığına dair, kurumdan alınacak belge
  7) Erkek adaylardan askerlik durum belgesi veya askerlik terhis belgesi
  8) Staj Onay Belgesi (Staja onay veren meslek mensubu tarafından düzenlenmiş, TÜRMOB metal kaşesi uygulanmış ve imzalı olması gereklidir.)(Staja onay veren meslek mensubu, mesleki şirket ( A.Ş, LDT.) Ortağı ise, Şirketin son ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri ve Ortaklık Oda Kayıt Sureti. (imzayı atan yetkili şirket ortağı olmak zorundadır.)
  9) Meslek mensubunun bağlı bulunduğu odadan alınacak oda kayıt /faaliyet belgesi. (son 3 ay içinde alınmış aslı)
  10) Meslek mensubunun ruhsat fotokopisi.
  11) Sigortalı işe giriş bildirgesi.
  12) Son dönem aylık sigortalı hizmet listesi .(adres kontrolü açısından şirketin bir önceki aya ait aylık sigorta prim bildirgesi fotokopisi)
  13) Vergi levhası fotokopisi.
  14) Gerekli görüldüğünde başka evraklar istenebilir

  Meslek Mensubu Denetiminde Staj (Meslek Mensubu Sözleşmeli)

  1. Staja başlama dilekçesi
  2. Staja giriş sınavı sonuç belgesi.
  3. Resmi Kuruma verilmek üzere Cumhuriyet Savcılığından veya e-Devlet üzerinden alınmış adli sicil belgesi, adli sicil kaydı olanlardan mahkeme kararı fotokopisi.
  4. Emekli Sandığı Kurumunda kaydı olmadığına dair, kurumdan alınacak belge
  5. Vergi kaydı olmadığına dair, vergi dairesinden alınacak belge
  6. Bağ-Kur Kurumunda kaydı olmadığına dair, kurumdan alınacak belge
  7. Erkek adaylardan askerlik durum belgesi veya askerlik terhis belgesi
  8. Staj Onay Belgesi (Staja onay veren meslek mensubu tarafından düzenlenmiş, TÜRMOB metal kaşesi uygulanmış ve imzalı olması gereklidir.)(Staja onay veren meslek mensubu, mesleki şirket ( A.Ş, LDT.) Ortağı ise, Şirketin son ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri ve Ortaklık Oda Kayıt Sureti. (imzayı atan yetkili şirket ortağı olmak zorundadır.)
  9. Tek kişi Staj Belgesi (Gerçeğe aykırı beyanda bulunulması durumunda staj iptal edilecektir)
  10. Meslek mensubunun bağlı bulunduğu odadan alınacak oda kayıt /faaliyet belgesi. (son 3 ay içinde alınmış aslı)
  11. Meslek mensubunun ruhsat fotokopisi.
  12. Staj dönemini kapsayan; staja onay veren meslek mensubu ve firma arasında yapılan sözleşme fotokopisi. (staja onay veren meslek mensubu tarafından aslı gibidir şeklinde onaylı olması zorunludur.) Sözleşmenin tüm sayfalarının okunaklı olması, çalışma usul ve esasları yönetmeliği gereğince sözleşmenin tarihi, bedeli ve konusunun sözleşmede yer alması gerekmektedir.)
  13. Sigortalı işe giriş bildirgesi.
  14. Son dönem aylık sigortalı hizmet listesi (adres kontrolü açısından şirketin bir önceki aya ait aylık sigorta prim bildirgesi fotokopisi)
  15. Şirket merkezini gösteren son yayınlanmış ticaret sicil gazetesi fotokopisi
  16. Şirketin genel imza sirküleri fotokopisi (son düzenlenmiş olan)
  17. Şirketin vergi levhası fotokopisi.
  18. Gerekli görüldüğünde başka evraklar istenebilir.

  Meslek Mensubu Gözetiminde Staj (Meslek Mensubu Bordrolu)

  1. Staja başlama dilekçesi
  2. Staja giriş sınavı sonuç belgesi.
  3. Resmi Kuruma verilmek üzere Cumhuriyet Savcılığından veya e-Devlet üzerinden alınmış adli sicil belgesi, adli sicil kaydı olanlardan mahkeme kararı fotokopisi.
  4. Emekli Sandığı Kurumunda kaydı olmadığına dair, kurumdan alınacak belge
  5. Vergi kaydı olmadığına dair, vergi dairesinden alınacak belge
  6. Bağ-Kur Kurumunda kaydı olmadığına dair, kurumdan alınacak belge
  7. Erkek adaylardan askerlik durum belgesi veya askerlik terhis belgesi
  8. Staj Onay Belgesi (Staja onay veren meslek mensubu tarafından düzenlenmiş, TÜRMOB metal kaşesi uygulanmış ve imzalı olması gereklidir.)(Staja onay veren meslek mensubu, mesleki şirket ( A.Ş, LDT.) Ortağı ise, Şirketin son ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri ve Ortaklık Oda Kayıt Sureti. (imzayı atan yetkili şirket ortağı olmak zorundadır.)
  9. Tek kişi Staj Belgesi (Gerçeğe aykırı beyanda bulunulması durumunda staj iptal edilecektir)
  10. Meslek mensubunun bağlı bulunduğu odadan alınacak oda kayıt /faaliyet belgesi. (son 3 ay içinde alınmış aslı)
  11. Meslek mensubunun ruhsat fotokopisi.
  12. Meslek Mensubunun sigortalı işe giriş bildirgesi ve son aylık sigortalı hizmet listesi.
  13. Meslek mensubunun şirkette muhasebe müdürü/mali işler müdürü olarak çalıştığına dair iş yerinden yazı veya yetkisini gösterir ticaret sicil gazetesi fotokopisi, imza sirküleri fotokopisi.
  14. Adayın Sigortalı işe giriş bildirgesi.
  15. Adayın son dönem aylık sigortalı hizmet listesi. (adres kontrolü açısından şirketin bir önceki aya ait aylık sigorta prim bildirgesi fotokopisi)
  16. Şirket merkezini gösteren son yayınlanmış ticaret sicil gazetesi fotokopisi. (http://www.ticaretsicil.gov.tr/giris.php adresinden edinebilirsiniz.)
  17. Şirketin genel imza sirküleri fotokopisi (son düzenlenmiş olan)
  18. Şirketin vergi levhası fotokopisi.
  19. Gerekli görüldüğünde başka evraklar istenebilir.

  İmza Yetkili Staj (Muhasebe Müdürü veya Mali İşler Müdürü)

  1. Staja başlama dilekçesi
  2. Staja giriş sınavı sonuç belgesi.
  3. Resmi Kuruma verilmek üzere Cumhuriyet Savcılığından veya e-Devlet üzerinden alınmış adli sicil belgesi, adli sicil kaydı olanlardan mahkeme kararı fotokopisi.
  4. Emekli Sandığı Kurumunda kaydı olmadığına dair, kurumdan alınacak belge
  5. Vergi kaydı olmadığına dair, vergi dairesinden alınacak belge
  6. Bağ-Kur Kurumunda kaydı olmadığına dair, kurumdan alınacak belge
  7. Erkek adaylardan askerlik durum belgesi veya askerlik terhis belgesi
  8. Tek kişi Staj Belgesi (Gerçeğe aykırı beyanda bulunulması durumunda staj iptal edilecektir)
  9. Sigortalı işe giriş bildirgesi.
  10. Stajdan sayılan hizmetlerin yerine getirildiği her iş yerinin ilk ve son aylarına ait sigortalı hizmet belgeleri (sigortalı aylık hizmet belgeleri internetten alınmış barkodlu ve okunaklı olmalıdır.)
  11. SGK onaylı hizmet dökümü.
  12. Muhasebenin sevk ve idare edilmesinden 1. derecede sorumlu, muhasebe müdürü, mali işler müdürü veya benzer bir unvanla çalıştığınızı belgeleyen Ticaret sicil gazetesinin aslı veya noter onaylı örneği,
  13. Yetkili çalışılan süreyi kapsayan firmanın genel imza sirküleri (Muhasebe işleri ile ilgili çalışan birimde adayın üzerinde yetkili başka bir kişinin bulunmaması gerekmektedir.)
  14. İşletmenin ticari merkezini gösterir yetkili çalışan süreyi kapsayan Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi. (http://www.ticaretsicil.gov.tr/giris.php adresinden edinebilirsiniz.)
  15. Şirketin vergi levhası fotokopisi.
  16. Gerekli görüldüğünde başka evraklar istenebilir.

  Stajlar aşağıdaki firmalardan birisinde yapılacaksa; yukarıda istenen belgelere ek olarak aşağıdaki evraklarında hazırlanması gerekmektedir.

  ŞAHIS FİRMASINDA STAJ

  1. Vergi dairesinden bilanço usulüne göre defter tutulduğuna dair yazı veya tutmakla yükümlü oldukları yevmiye defteri, envanter defteri önyüzlerinin noter onalı fotokopileri (vergi dairesinden alınan yazıda işletmenin ticari faaliyet adresinin de belirtilmiş olması gerekmektedir.)

  YURT DIŞI MERKEZLİ YABANCI ŞİRKETLERDE STAJ

  1.Son verilen kurumlar vergisi beyannamesi
  2.Şirketin ticaret odası'ndan alınacak faaliyet belgesi
  3.Şirketin kuruluş gazetesi fotokopisi
  4.Şirketin Türkiye’de başka şubesi olmadığına dair Ankara Ticaret Odasından alınacak yazı

  İKTİSADİ İŞLETMELERDE STAJ:

  1.Son verilen Kurumlar, KDV beyannamelerinin fotokopisi, Gerekli görüldüğünde başka evraklar istenebilir.

 • Matbu Formlar(İşyeri Değişikliği Dilekçesi, Staj Onay Belgesi, Tek Kişi Staj Belgesi, Değerlendirme Formu(Tezkiye))
  Meslek Mensubu Yanında veya Mesleki Ortaklıklarında (Ltd, A.Ş) Staj (Bürolarda)

  1. İşyeri Değişikliği Dilekçesi.
  2. Ayrılmış olduğunuz işyerinden sigortalı ayrılış belgesi
  3. Ayrılmış olduğunuz aya ait sigortalı hizmet belgesi
  4. Stajyer Değerlendirme Formu (Tezkiye) staja onay veren meslek mensubu tarafından her yıl için bir adet düzenlenir. (TÜRMOB Metal kaşesi uygulanmış ve imzalı olmalıdır.) Kapalı Zarf ile dilekçe ekinde teslim edilmelidir. Üç aydan az çalışılan yerlerde form düzenlenmez
  5. SGK onaylı sigorta hizmet dökümü. (Bu belge, işyeri değişikliklerinde ve staj sonunda verilir.)
  6. Yeni işyerine ilişkin işe giriş belgesi.
  7. Yeni işyerine ait son dönem aylık sigortalı hizmet listesi .(adres kontrolü açısından şirketin bir önceki aya ait aylık sigorta prim bildirgesi fotokopisi)
  8. Vergi levhası fotokopisi
  9. Staj Onay Belgesi. (Staja onay veren meslek mensubu tarafından düzenlenmiş, TÜRMOB metal kaşesi uygulanmış ve imzalı olması gereklidir.)
  (Staja onay veren meslek mensubu, mesleki şirket ( A.Ş, LDT.) Ortağı ise, Şirketin son ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri ve Ortaklık Oda Kayıt Sureti. (imzayı atan yetkili şirket ortağı olmak zorundadır.)
  10. Meslek mensubunun bağlı bulunduğu odadan alınacak oda kayıt /faaliyet belgesi. (son 3 ay içinde alınmış aslı)
  11. Meslek mensubunun ruhsat fotokopisi.
  12. Gerekli görüldüğünde başka evraklar istenebilir

  Meslek Mensubu Denetiminde Staj (Meslek Mensubu Sözleşmeli)

  1. İşyeri Değişikliği Dilekçesi.
  2. Ayrılmış olduğunuz işyerinden sigortalı ayrılış belgesi
  3. Ayrılmış olduğunuz aya ait sigortalı hizmet belgesi
  4. Stajyer Değerlendirme Formu (Tezkiye) staja onay veren meslek mensubu tarafından her yıl için bir adet düzenlenir. (TÜRMOB Metal kaşesi uygulanmış ve imzalı olmalıdır.) Kapalı Zarf ile dilekçe ekinde teslim edilmelidir. Üç aydan az çalışılan yerlerde form düzenlenmez
  5. SGK onaylı sigorta hizmet dökümü. (Bu belge, işyeri değişikliklerinde ve staj sonunda verilir.)
  6. Adayın yeni işyerine ilişkin işe giriş belgesi.
  7. Adayın yeni işyerine ait son dönem aylık sigortalı hizmet listesi .(adres kontrolü açısından şirketin bir önceki aya ait aylık sigorta prim bildirgesi fotokopisi)
  8. Şirketin vergi levhası fotokopisi.
  9. Şirket merkezini gösteren son yayınlanmış ticaret sicil gazetesi fotokopisi. (http://www.ticaretsicil.gov.tr/giris.php adresinden edinebilirsiniz.)
  10. Şirketin genel imza sirküleri fotokopisi (son düzenlenmiş olan)
  11. Staj Onay Belgesi. (Staja onay veren meslek mensubu tarafından düzenlenmiş, TÜRMOB metal kaşesi uygulanmış ve imzalı olması gereklidir.) 
  (Staja onay veren meslek mensubu, mesleki şirket ( A.Ş, LDT.) Ortağı ise, Şirketin son ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri ve Ortaklık Oda Kayıt Sureti. (imzayı atan yetkili şirket ortağı olmak zorundadır.)
  12. Tek kişi Staj Belgesi (Gerçeğe aykırı beyanda bulunulması durumunda staj iptal edilecektir)
  13. Meslek mensubunun bağlı bulunduğu odadan alınacak oda kayıt /faaliyet belgesi. (son 3 ay içinde alınmış aslı)
  14. Meslek mensubunun ruhsat fotokopisi.
  15. Staj dönemini kapsayan; staja onay veren meslek mensubu ve firma arasında yapılan sözleşme fotokopisi. (staja onay veren meslek mensubu tarafından aslı gibidir şeklinde onaylı olması zorunludur.) Sözleşmenin tüm sayfalarının okunaklı olması, çalışma usul ve esasları yönetmeliği gereğince sözleşmenin tarihi, bedeli ve konusunun sözleşmede yer alması gerekmektedir.)
  16. Gerekli görüldüğünde başka evraklar istenebilir.

  Meslek Mensubu Gözetiminde Staj (Meslek Mensubu Bordrolu)

  1) İşyeri Değişikliği Dilekçesi.
  2) Ayrılmış olduğunuz işyerinden sigortalı ayrılış belgesi
  3) Ayrılmış olduğunuz aya ait sigortalı hizmet belgesi
  4) Stajyer Değerlendirme Formu (Tezkiye) staja onay veren meslek mensubu tarafından her yıl için bir adet düzenlenir. (TÜRMOB Metal kaşesi uygulanmış ve imzalı olmalıdır.) Kapalı Zarf ile dilekçe ekinde teslim edilmelidir. Üç aydan az çalışılan yerlerde form düzenlenmez
  5) SGK onaylı sigorta hizmet dökümü. (Bu belge, işyeri değişikliklerinde ve staj sonunda verilir.)
  6) Adayın yeni işyerine ilişkin işe giriş belgesi.
  7) Adayın yeni işyerine ait son dönem aylık sigortalı hizmet listesi .(adres kontrolü açısından şirketin bir önceki aya ait aylık sigorta prim bildirgesi fotokopisi)
  8) Vergi levhası fotokopisi.
  9) Şirket merkezini gösteren son yayınlanmış ticaret sicil gazetesi fotokopisi. (http://www.ticaretsicil.gov.tr/giris.php adresinden edinebilirsiniz.)
  10) Şirketin genel imza sirküleri fotokopisi (son düzenlenmiş olan)
  11) Staj Onay Belgesi. (Staja onay veren meslek mensubu tarafından düzenlenmiş, TÜRMOB metal kaşesi uygulanmış ve imzalı olması gereklidir.)
  12) Tek kişi Staj Belgesi (Gerçeğe aykırı beyanda bulunulması durumunda staj iptal edilecektir)
  13) Meslek mensubunun bağlı bulunduğu odadan alınacak oda kayıt /faaliyet belgesi. (son 3 ay içinde alınmış aslı)
  14) Meslek mensubunun ruhsat fotokopisi.
  15) Meslek Mensubunun sigortalı işe giriş bildirgesi ve son aylık sigortalı hizmet listesi.
  16) Meslek mensubunun şirkette muhasebe müdürü/mali işler müdürü olarak çalıştığına dair iş yerinden yazı veya yetkisini gösterir ticaret sicil gazetesi fotokopisi, imza sirküleri fotokopisi.
  17) Gerekli görüldüğünde başka evrak istenebilir.

  Stajlar aşağıdaki firmalardan birisinde yapılacaksa; yukarıda istenen belgelere ek olarak aşağıdaki evraklarında hazırlanması gerekmektedir.

  ŞAHIS FİRMASINDA STAJ

  1. Vergi dairesinden bilanço usulüne göre defter tutulduğuna dair yazı veya tutmakla yükümlü oldukları yevmiye defteri, envanter defteri önyüzlerinin noter onalı fotokopileri (vergi dairesinden alınan yazıda işletmenin ticari faaliyet adresinin de belirtilmiş olması gerekmektedir.)

  YURT DIŞI MERKEZLİ YABANCI ŞİRKETLERDE STAJ

  1.Son verilen kurumlar vergisi beyannamesi
  2.Şirketin ticaret odası'ndan alınacak faaliyet belgesi
  3.Şirketin kuruluş gazetesi fotokopisi
  4.Şirketin Türkiye’de başka şubesi olmadığına dair Ankara Ticaret Odasından alınacak yazı

  İKTİSADİ İŞLETMELERDE STAJ:

  1.Son verilen Kurumlar, KDV beyannamelerinin fotokopisi, Gerekli görüldüğünde başka evraklar istenebilir.

 • Matbu Formlar(Meslek Mensubu Değişikliği Dilekçesi, Staj Onay Belgesi, Tek Kişi Staj Belgesi, Değerlendirme Formu(Tezkiye))
  Meslek Mensubu Denetiminde Staj (Meslek Mensubu Sözleşmeli)

  1. Meslek Mensubu Değişikliği Dilekçesi.
  2. Stajyer Değerlendirme Formu (Tezkiye) staja onay veren meslek mensubu tarafından her yıl için bir adet düzenlenir. (TÜRMOB Metal kaşesi uygulanmış ve imzalı olmalıdır.) Kapalı Zarf ile dilekçe ekinde teslim edilmelidir. Üç aydan az çalışılan yerlerde form düzenlenmez.
  3. Staj Onay Belgesi. (Staja onay veren meslek mensubu tarafından düzenlenmiş, TÜRMOB metal kaşesi uygulanmış ve imzalı olması gereklidir.) 
  (Staja onay veren meslek mensubu, mesleki şirket ( A.Ş, LTD.) Ortağı ise, Şirketin son ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri ve Ortaklık Oda Kayıt Sureti. (imzayı atan yetkili şirket ortağı olmak zorundadır.)
  4. Tek kişi Staj Belgesi (Gerçeğe aykırı beyanda bulunulması durumunda staj iptal edilecektir)
  5. Meslek mensubunun bağlı bulunduğu odadan alınacak oda kayıt /faaliyet belgesi. (son 3 ay içinde alınmış aslı)
  6. Meslek mensubunun ruhsat fotokopisi.
  7. Staj dönemini kapsayan; staja onay veren meslek mensubu ve firma arasında yapılan sözleşme fotokopisi. (staja onay veren meslek mensubu tarafından aslı gibidir şeklinde onaylı olması zorunludur.) Sözleşmenin tüm sayfalarının okunaklı olması, çalışma usul ve esasları yönetmeliği gereğince sözleşmenin tarihi, bedeli ve konusunun sözleşmede yer alması gerekmektedir.)
  8. Gerekli görüldüğünde başka evraklar istenebilir.

  Meslek Mensubu Gözetiminde Staj (Meslek Mensubu Bordrolu)

  1. Meslek Mensubu Değişikliği Dilekçesi.
  2. Stajyer Değerlendirme Formu (Tezkiye) staja onay veren meslek mensubu tarafından her yıl için bir adet düzenlenir. (TÜRMOB Metal kaşesi uygulanmış ve imzalı olmalıdır.) Kapalı Zarf ile dilekçe ekinde teslim edilmelidir. Üç aydan az çalışılan yerlerde form düzenlenmez
  3. Staj Onay Belgesi. (Staja onay veren meslek mensubu tarafından düzenlenmiş, TÜRMOB metal kaşesi uygulanmış ve imzalı olması gereklidir.)
  4. Tek kişi Staj Belgesi (Gerçeğe aykırı beyanda bulunulması durumunda staj iptal edilecektir)
  5. Meslek mensubunun bağlı bulunduğu odadan alınacak oda kayıt /faaliyet belgesi. (son 3 ay içinde alınmış aslı)
  6. Meslek mensubunun ruhsat fotokopisi.
  7. Meslek Mensubunun sigortalı işe giriş bildirgesi ve son aylık sigortalı hizmet listesi.
  8. Meslek mensubunun şirkette muhasebe müdürü/mali işler müdürü olarak çalıştığına dair iş yerinden yazı veya yetkisini gösterir ticaret sicil gazetesi fotokopisi, imza sirküleri fotokopisi.
  9. Gerekli görüldüğünde başka evrak istenebilir.

 • Soyadı Değişikliği Dilekçesi
  Yeni Nüfus Cüzdanı Sureti(Noter Onaylısı veya Muhtardan)
  Evlilik Cüzdanı veya Boşanma Kararına İlişkin Mahkeme Kararı

 • Başka bir ilde staj dosyası olan ve Ankara Odasına nakil gekmek isteyen adaylar,
  Ankara iline ait ikametgah
  Nakil talebini anlatan dilekçe ile Odamıza başvuruları halinde nakil işlemleri yapılmaktadır. İlgili dilekçeye istinaden adayın dosyası Odasından istenmektedir. Dosya gelince incelenmekte ve adaya yazı ile bilgi verilmektedir. Bu nedenle dilekçede mutlak iletişim bilgileri olmalıdır.

 • Askerlik Tecil Talep Dilekçesi
  Askerlik Şubesi'nden alınmış son askerlik durum belgesi
  Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  Diploma Fotokopisi
  En son iş yerine ait son SSK aylık bildirgesi

 • Staj Süresi İçerisinde
  Askere Giderken Staj Hakkı İle İlgili Dilekçe
  Askerden Dönünce Staj Hakkı İle İlgili Dilekçe
  Sınavlara Katılırken
  Askerden Dönünce Sınav Hakkı İle İlgili Dilekçe
  Askere Giderken Sınav Hakkı İle İlgili Dilekçe

 • Ev Adresi Değişikliğinde
  Odamızı arayarak TEOS sisteminden adres güncellemesi yaptırmanız gerekmektedir.
  İşyeri Adres Değişikliğinde
  Adres Değişikliğine İlişkin Dilekçe
  SMMM Bürolarında Yoklama Tutanağı ve doğru adresli Vergi Levhası Fotokopisi
  Şirketlerde Adres Değişikliğinde
  Adres Değişikliğine İlişkin Dilekçe
  Ticaret Sicil Gazetesi ve doğru adresli Vergi Levhası Fotokopisi
  Unvan Değişikliğinde
  Unvan Değişikliğine ait Ticaret Sicil Gazetesi
  Yeni Unvanlı Vergi Levhası Fotokopisi
  Yeni Unvanlı İmza Sirküleri
  NOT : Adres değişikliklerinde doğru adresin SSK'da düzeltilmesi gerekmektedir.

 • Bilgilendirme Yazısı
  Stajı biten adaylar için taahhütname
  Adli Sicil Belgesi

 • 2 YILLIK BEKLEME SONRASI TEKRAR SMMM SINAVINA MÜRACAAT EDECEK OLAN STAJYER ADAYLARIN (2.DOSYA) HAZIRLAMASI GEREKEN EVRAKLARI;
  Resmi kurumdan alınmış adli sicil belgesi (sabıka kaydı olanların mahkeme kararının fotokopisi eklemesi gerekmektedir)
  Diploma fotokopisi
  Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  Banka dekontu(sınav harcı)
  Sınav dosyası
  C GRUBU SINAVINA 2 YIL SONUNDA TEKRAR MÜRACAATTA BULUNACAK OLAN ADAYLARIN HAZIRLAMASI GEREKEN EVRAKLAR;
  Sınav başvuru dilekçesi
  Resmi kurumdan alınmış adli sicil belgesi (sabıka kaydı olanların mahkeme kararının fotokopisini eklemesi gerekmektedir)
  Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  Banka dekontu(sınav harcı)
  Diploma fotokopisi